Đối với hai vùng Trung du – miền núi và Tây Nguyên hiện đang có chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng thấp nhất theo giá hiện hành. Nơi đây tập trung là vùng cao, phát triển tự do phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Do vậy còn cần nhiều thời gian để khai thác để đời sống nhân dân đảm bảo chất lượng tốt hơn. Hôm nay, VITAL cùng bạn khám phá số liệu về Trung du – miền núi và Tây Nguyên chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng thấp nhất theo giá hiện hành.

Vùng có chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng thấp nhất theo giá hiện hành
Regions with the lowest monthly average living expenditure per capita at current prices
Năm 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Trung du và miền núi phía Bắc 815 1119 1441 1551 1869 1980
Tăng trưởng Trung du miền núi BB 37.3% 28.8% 7.6% 20.5% 5.9%
Tây Nguyên 915 1366 1537 1620 2053 2025
Tăng trưởng Tây Nguyên 49.3% 12.5% 5.4% 26.7% -1.4%

Vào năm 2010, tính chung Trung du – miền núi và Tây Nguyên có chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng lần lượt là 815.000 đồng và 915.000 đồng.

Đối với Trung du – miền núi, mức độ chi tiêu đời sống bình quân tăng dần và không có đột phá nhiều. Số liệu lần lượt 2012, 2014 và 2016 như sau: 1119, 1441 và 1551. Trong năm 2012, có tăng trưởng cao nhất chiếm 37,3% gấp 1,2 lần năm 2014 và gấp 4,9 lần so với năm 2016.

Tại Tây Nguyên có chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng cao hơn so với Trung du – miền núi. Do vậy, số liệu mỗi năm tăng dần và đạt mức chênh lệch không nhiều. Năm 2012 cũng là năm tăng trưởng mạnh mẽ của Tây Nguyên chiếm 49,3% và lần lượt giảm dần vào các năm 2012: 12,5% và năm 2016: 5,4%. Dựa vào đời sống phát triển, có thể thấy chi tiêu bình quân một tháng tăng nhưng mức độ tăng trưởng Tây Nguyên giảm đi đáng kể. So với 2012, vào 2018 tăng trưởng Tây Nguyên giảm gấp 9 lần.

Trung du – miền núi và Tây Nguyên đều tăng ổn định về chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng của vùng lại giảm dần và thấp nhất.

Chọn Trade Analytics để nghiên cứu thị trường đặc biệt, với công nghệ thực hiện khảo sát thị trường online và offline tinh vi, hiện đại; qua đó giúp bạn thấu hiểu người tiêu dùng với một mức chi phí có thể chấp nhận nhất. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp dữ liệu định tính và định lượng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi một cách nhanh chóng.
VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations là đơn vị hàng đầu Việt Nam phân tích dữ liệu theo địa điểm ở toàn bộ các cấp độ hành chính (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).