PHẦN 3: LẬP KẾ HOẠCH CHO NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU

5 tầng nhận thức và hành động đối với các nhà lãnh đạo: Giải quyết, Phục hồi, Trở lại, Tái định nghĩa và Cải cách.

5 tầng nhận thức và hành động

1. Giải quyết

Quan tâm tới những thách thức trước mắt mà COVID-19 đặt ra cho nhân viên, khách hàng và đối tác.

2. Phục hồi

Quan tâm tới quản lý tài chính trong ngắn hạn và các vấn đề phục hồi dài hạn khác trong quá trình đóng cửa vì dịch bệnh, cũng như chịu tác động từ phản ứng dây chuyền.

3. Trở lại

Lập kế hoạch chi tiết, nhanh chóng mang doanh nghiệp trở lại quy mô ban đầu, trong bối cảnh virus tiến hóa và phản ứng dây chuyền xảy ra rõ rệt hơn.

4. Tái định nghĩa

Tái định nghĩa “trạng thái bình thường mới” – một sự chuyển dịch không liên tục, từ đó đề ra phương hướng tái đầu tư cho doanh nghiệp.

5. Cải cách

Làm rõ những thay đổi trong môi trường pháp lý và cạnh tranh của ngành.