Cùng với sự phát triển và xu hướng toàn cầu hóa của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, đời sống của người dân, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, người dân được hưởng nhiều dịch vụ với chất lượng ngày càng cao. Cơ cấu phân phối thu nhập thay đổi trong quá trình phát triển đó của nền kinh tế, theo thống kê của các nhà nghiên cứu hiện nay Việt Nam có 5 nhóm thu nhập phổ biến gồm : Nhóm 1 – Nghèo, Nhóm 2 – Cận nghèo, Nhóm 3 – Trung bình, Nhóm 4 – Khá, Nhóm 5 – Giàu. Cùng Vital tìm hiểu về mức chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng năm 2020 theo giá hiện thành phân theo 5 nhóm thu nhập trên theo khu vực thành thị và nông thôn.

Nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5
Thành thị 1537 2252 2933 3603 5373
Nông thôn 1340 2003 2400 2896 3902

Như bảng trên ta có thể đánh giá tại khu vực thành thị mức chi tiêu giữa các nhóm có sự chênh lệch từ 1,2 lần (nhóm 4/ nhóm 3)  – 3,5 lần(nhóm 5/ nhóm 1) . Tương tự như vậy tai khu vực nông thôn mức chi tiêu giữa các nhóm có sự chênh lệch từ 1,2 lần(nhóm 4/ nhóm 3)  – 2,9 lần(nhóm 5/ nhóm 1).

Ngoài ra, sự chênh lệch mức chi tiêu trong một nhóm thu nhập tại thành thị và nông thôn cũng có sự khác biệt từ : Chi tiêu của Nhóm 2 ( nhóm cận nghèo) tại khu vực thành thị bằng 1.23 lần Nhóm 2 ( nhóm cận nghèo) tại khu vực nông thôn, trong khi đó chi tiêu của Nhóm 5 (nhóm giàu) tại khu vực thành thị bằng 1.38 lần Nhóm 5 (nhóm giàu) tại khu vực nông thôn.

Qua bảng trên ta có thể thấy, năm 2020, dù kinh tế – xã hội nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng mức chi tiêu và đời sống của các tầng lớp dân cư tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt xa giữa thành thị, nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa một số vùng so với các vùng khác. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách cần tiếp tục quan tâm, chú ý để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao mức sống của người dân trên cả nước.

Chọn Trade Analytics để nghiên cứu thị trường đặc biệt, với công nghệ thực hiện khảo sát thị trường online và offline tinh vi, hiện đại; qua đó giúp bạn thấu hiểu người tiêu dùng với một mức chi phí có thể chấp nhận nhất. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp dữ liệu định tính và định lượng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi một cách nhanh chóng.

VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations là đơn vị hàng đầu Việt Nam phân tích dữ liệu theo địa điểm ở toàn bộ các cấp độ hành chính (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).