Báo cáo toàn diện về cạnh tranh trên thị trường

Báo cáo này của Trade Analytics cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng những đánh giá toàn diện về năng lực cạnh tranh của công ty mục tiêu dựa trên số liệu khách quan, sử dụng phương pháp luận đã được kiểm chứng trên thế giới.

Báo cáo kết hợp sử dụng các mô hình với các luận cứ và số liệu khoa học, rõ ràng

Khung phân tích cạnh tranh được xây dựng dựa trên 4 loại thông tin chuyên ngành liên quan như sau:

Puzzle Các chỉ số
kinh tế vĩ mô
Thông tin khảo
sát thị trường
Phân tích
những khía cạnh cạnh tranh trọng yếu
Nghiên cứu và
dữ liệu từ bên thứ ba

Mô hình 5: lực lượng cạnh tranh mở rộng được báo cáo sử dụng phân tích trong ngành sản xuất kinh doanh bao gồm:

5 luc luong canh tranh Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp Khách hàng Sản phẩm thay thế Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành Đối thủ tiềm ẩn

Báo cáo còn vận dụng mô hình PESTEL một cách phù hợp qua việc đánh giá 6 yếu tố trọng yếu:

  • Chính trị p
  • Kinh tế e
  • Xã hội s
  • Công nghệ t
  • Pháp lý l
  • Môi trường e

PESTEL thật sự hữu ích khi Công ty bắt đầu việc kinh doanh ở một quốc gia hoặc khu vực mới. Mô hình này cũng giúp doanh nghiệp nhận định đúng đắn và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới