Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Của Hiệp Định Thương Mại Tự Do
Trade Analytics cung cấp các báo cáo tổng quan và chi tiết về nội dung các Hiệp định thương mại của Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực, đặc biệt là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Hiệp định thương mại toàn diện và phức tạp nhất trong lịch sử thương mại quốc tế và có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Nắm bắt được đầy đủ những vấn đề mấu chốt, có liên quan trực tiếp trong các Hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu) sẽ có phương án để tận dụng những cơ hội và thách thức từ các thị trường quốc tế một cách hiệu quả nhất.

Thương Mại Hàng Hóa

  • Quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa vào từng thị trường các nước CPTPP
  • Thuế suất nhập khẩu của từng nước và Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp
  • Quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp
  • Tổng hợp các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào từng nước cụ thể (bao gồm rào cản kỹ thuật, biện pháp an toàn vệ sinh dịch tễ, phòng vệ thương mại,...)
  • Vận tải và logistics
  • Tác động định lượng dự kiến đối với doanh nghiệp khi xuất – nhập khẩu vào từng thị trường.

Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư

Lao Động - Môi Trường

Các quy định về lao động và môi trường trong ngành mà doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo lợi ích và tránh rủi ro.

Sở Hữu Trí Tuệ

Phát Triển Năng Lực Cạnh Tranh

Các Vấn Đề Khác

  • Mua sắm của chính phủ
  • Thương mại điện tử
  • Di chuyển của nhà kinh doanh (lãnh đạo doanh nghiệp)
  • Doanh nghiệp nhà nước

Giải Quyết Tranh Chấp